1979 Lotus
80    Prototype
1/43 Modified
Tameo kit